No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2

ตามที่ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้อบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น จำนวน 11 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


1. นายณัชนิน แก้วคำปา            สังกัด โรงพยาบาลเชียงคำ
2. นางนันทวัน สร้อยเพ็ชร์          สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
3. นางอัมไพ ภาษิต                 สังกัด โรงพยาบาลลำปาง
4. นางสาววาสนา ขยันการนา      สังกัด โรงพยาบาลอุทัยธานี
5. นางสาวอนุสรา ดาสา            สังกัด โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
6. นางสาวพันธิภา หมูนสิงห์       สังกัด โรงพยาบาลวารินชำราบ
7. นายเชิดศักดิ์ กลิ่นบัว            สังกัด โรงพยาบาลบุณฑริก
8. นางสาวนัฐกมล เดชจร          สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
9. นายปรมินทร์ สิงห์ปรุ            สังกัด โรงพยาบาลโชคชัย
10. นางสาวมาลี บัวหลวง         สังกัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
11. นางสาวตติยา บุญทวี         สังกัด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์


ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครลำดับที่ 4-11 ส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต 11 คน.pdf  

[update: 2018-06-18 10:03:45][View : 284]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook