No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130051 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 37,000.- บาท

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130051 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 37,000.- บาท   

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป   สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

            ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ในวันทดสอบ จำนวนคนละ 170.- บาท (ติดต่อคุณอรพิน จอมปิ่นทอง งานบริหารทั่วไป โทร.053-935072 เพื่อนัดหมายก่อนทดสอบ)  

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร ตน. อาจารย์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด.pdf  

[update: 2018-06-15 07:30:38][View : 334]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook