No Image

ภาควิชากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ในงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 15.00 น.

[update: 2018-04-11 08:47:20][View : 169]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook