No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) โครงการอาจารย์ช้างเผือก ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) โครงการอาจารย์ช้างเผือก ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 2 อัตรา ดังนี้


1. ตำแหน่งเลขที่ S4135068  
2. ตำแหน่งเลขที่ S4135070


- คุณวุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1
- มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 และแต่ละ Band ไม่น้อยกว่าระดับ 6.0  (หรือการสอบอย่างอื่นที่มีผลคะแนนเทียบเท่า)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร-61.pdf  

[update: ][View : 225]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook