No Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ” ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ” ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น ในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สำหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 

[update: 2018-01-09 02:20:14][View : 171]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook