No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 

                ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131087 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้สมัครจำนวน 28 คน  มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 22 คน คณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังแนบ

               คณะฯ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น

                   - สอบข้อเขียน (100 คะแนน) เวลา 09.00-12.00 น. แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

                                ตอนที่ 1  ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง

                                                - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                   ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

                                                - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

                                ตอนที่ 2     - ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ         

                   - สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) เวลา 13.00 - 14.00 น.

                                                - ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office /Excel/Word

               ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

               ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่  9 มกราคม 2561 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์  053-935072, 935064 

เพิ่มเติม : ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ -รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-03-21 08:46:13][View : 329]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook