No Image

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหาร พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในช่วงเช้ามีบรรยาย เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายของนักศึกษา วินัยนักศึกษา (การทุจริต การสวมหมวกกันน๊อค การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯลฯ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนำเสนอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา / การประชุมเชียร์ / การรับน้องใหม่ และชี้แจงการเก็บเงินของนักศึกษาใหม่ โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในช่วงบ่าย เข้าฟังบรรยายแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา ชี้แจงการเรียนการสอน แนะนำวิชาชีพและตอบข้อซักถาม โดย หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ รหัส 60 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคารคณะฯ 12 ชั้น

[update: 2017-08-16 06:43:53][View : 189]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook