วิสัยทัศน์สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
               สำนักงานคณะชั้นนำในด้านการบริหารจัดการและการบริการ

พันธกิจสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
               ร่วมมือ สนับสนุน ในการบริหารงานตามพันธกิจของคณะให้ก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
               คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เมื่อปี พ.ศ.2510 และโครงการจัดตั้งคณะฯ เมื่อปี พ.ศ.2512 และได้รับอนุมัติให้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศในราชกิจนุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 93 ตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2519 ซึ่งสำนักงานเลขานุการก็ได้รับอนุมัติแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการในประกาศฉบับเดียวกันให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะฯ
               วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2528 ก.ม. ได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการออกเป็น 4 งาน ดังนี้
               1. งานบริหารและธุรการ
               2. งานคลังและพัสดุ
               3. งานนโยบายและแผน
               4. งานบริการการศึกษา

               ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่มี งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นอีก 1 งาน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

               ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์” ตามแนวทางการกำหนดโครงสร้างส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีางชมภูนุท กนกแสนไพศาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ และมีการกำหนดโครงสร้างภายในสำนักงานคณะออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

               1. งานบริหารทั่วไป
               ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ การประชาสัมพันธ์ เลขานุการผู้บริหาร การประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ งานด้านบุคลากรทั้งหมด ได้แก่ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพการปฏิบัติงาน สิทธิสวัสดิการ การรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
               หมายเลขโทรศัพท์ : 053-94-5072
               หมายเลขโทรสาร : 053-94-6042
               2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ
               ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในด้านรายรับการจัดเก็บ การบริหารควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับงานกองคลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำระบบพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยน และปฏิรูประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐ ด้วยการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เป็นที่พอใจในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ
               งานการเงิน โทร 053-935073, 053-936038
               งานพัสดุ โทร 053-935074 โทรสาร 053-936037
               3. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
               หมายเลขโทรศัพท์ : 053-93-5076, 053-93-6020
               4. งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
               รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ ประสานงานจัดสรรเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อการรายงานผล การจัดทำแผนการวิจัยในระดับคณะ งานด้านจริยธรรมการวิจัย การประสานงานและประชุมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัย การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบัน (MOU) งานต้อนรับและรับรองอาคันตุกะชาวและนักวิชาการชาวต่างประเทศ
               หมายเลขโทรศัพท์ : 053-93-6026
               5. งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
               รับผิดชอบภารกิจในด้านการจัดทำคำของบประมาณประจำปี งานวิเคราะห์อัตรากำลัง งานสารสนเทศข้อมูลสนับสนุนการบริหาร งานด้านนโยบายและแผนต่างๆ งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ต่อมาในปีช่วงต้นปีงบประมาณ 2555 สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ได้มีการปรับโครงสร้างภายในบางส่วน โดยให้หน่วยเวชนิทัศน์มาขึ้นตรงกับงานนโยบายและแผนฯ รับผิดชอบงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
               หมายเลขโทรศัพท์ (งานด้านแผนงานและงบประมาณ) : 053-93-5076
               หมายเลขโทรศัพท์ (งานด้านเวชนิทัศน์ และคอมพิวเตอร์) : 053-93-6021

 

บุคลากร


นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์


นางรุ่งทิวา มงคลเกิด
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางกัลยรัตน์ จันตา
หัวหน้างานการเงิน คลังและพัสดุ

นางนทิตา โพนสูง
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นายนพพร พวงสมบัติ
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

นางวาสนา พิโลนพงศธร
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์นางรุ่งทิวา มงคลเกิด
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน


นายนิกร ตาสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายธนกร การลักษณี
พนักงานปฏิบัติงาน


นางสาวอรพิน จอมปิ่นทอง
พนักงานปฏิบัติงาน


นางสาวรัตติกาล ไคร้โท้ง
พนักงานปฏิบัติงาน


นายสมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน


นางสาวภัทร์ศยา จ่าราช
พนักงานปฏิบัติงาน


นางสาวจริยาพร สุริยะป้อ
พนักงานปฏิบัติงาน


นางสาวสาวิตรี ศรีรินทร์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นายพร้อมพงษ์ ไชยวงค์
นักเอกสารสนเทศ


นายมะนัต มะโนคำ
พนักงานสถานที่


นายเอียด ชัยชมชื่น
พนักงานสถานที่


นายภนัสพร มูลโน
พนักงานบริการทั่วไป


นายพินิจ บุญพิชัย
พนักงานช่าง


นายฤทธิชัย ชัยเมืองใจ
พนักงานช่าง


นายประเสริฐ ใจกันทะ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช2


นายรุ่งเรือง เมืองทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์


นายสันติ พับประโคน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)


นายพนมศีล หลักดี
พนักงานบริการทั่วไป


นางกัลยรัตน์ จันตา
นักการเงินและบัญชี
หัวหน้างานนางสาวอังศุมาลี ศรีทิเรือน
นักการเงินและบัญชี


นางสาวปรานอม วางกิจ
นักการเงินและบัญชีนางสาวรำไพพรรณ ญาณะ
นักการเงินและบัญชี


นางวันเพ็ญ ไวสืบข่าว
พนักงานปฏิบัติงาน


นางปิยะนุช สาปคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวดนิตา ไชยเศรษฐ
พนักงานปฏิบัติงาน
นายสุรินทร์ กันทะโน
พนักงานปฏิบัติงาน


นางนทิตา โพนสูง
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน

นางสร้อยเพชร จรัสศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายชยพล คำแสน
พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวนันทนา ศรีวิชัย
พนักงานปฏิบัติงาน

นางนิดา บุญเฮง
พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวกฤตาณัฐ ดวงถาวร
พนักงานปฏิบัติงาน

นายศุภกิจ กิติเป็ง
พนักงานปฏิบัติงาน

นายญาณวิทยา บุญเฮง
พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวธนภรณ์ ฉัตรเงิน
พนักงานปฏิบัติงาน

นายจิรภัทร บุญสม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวศิริลักษณ์ ใจเหล็ก
พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวพิมลพรรณ กันทะวงศ์
นักจิตวิทยา

นางสาววรรณภา เจริญสุข
เจ้าหน้าที่สำนักงาน | ผู้ปกครองหอพัก

นางวาสนา พิโลนพงศธร
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานฯ

นางสาวสุภาณี พิศวง
พนักงานปฏิบัติงาน

นางสุธิดา วงษ์พันธุ์
พนักงานปฏิบัติงาน

นายนพพร พวงสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานฯ

นางสาวสมิตา พรมมา
พนักงานปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นายอนุรักษ์ บุญปัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายฐปพล คำน้อย
พนักงานปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายธนัทพล ศรีแสวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ปฏิบัติงานบริการด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์