ยินดีต้อนเข้าสู่ ภาควิชารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ข่าวกิจกรรม
 
โครงการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นศ. รังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4
 
 
ตัวแทนนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 ภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมกิจกรรม IPE
 
 
นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong acadamy เข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค
 
 
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิคร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการป้องกันอันตรายรังสี
 
 
กิจกรรม Interprofessional education ที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
 
 
กิจกรรม Interprofessional education โดยคณะเภสัชศาสตร์
 
 
การรับฟังและสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษจากไต้หวัน
 
 
กิจกรรมรังสีเทคนิค มช.เดินลงดอย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
อ่านเพิ่มเติม