ข่าวกิจกรรม
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
Thursday, 1 August, 2019
คณะฯ จะจัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา  08.00 – 15.30  น.  ณ   อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -