ข่าวกิจกรรม
นายศิวาภณ ปักษี นักศึกษาบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Friday, 14 December, 2018
นายศิวาภณ ปักษี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม..
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศจาก University of Medical Technology, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Wednesday, 26 December, 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ Miss Kyawt Yee Mon Naing และ Miss Htet Ei Ei ...
อ่านเพิ่มเติม..
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพมย์ มช.
Wednesday, 26 December, 2018
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพมย์ มช.กับการได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม...
อ่านเพิ่มเติม..
คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมกับภาควิชาวิศกรรมนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Friday, 21 December, 2018
คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วม Bilateral seminar/Workshop on Radiation Research and its Related Issues โดยจัดขึ้นโดย Institute for Envir...
อ่านเพิ่มเติม..
บุคคลากรภาควิชารังสีเทคนิคร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
Saturday, 22 December, 2018
บุคคลากรภาควิชารังสีเทคนิคร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม..
บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง ในงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday, 23 December, 2018
บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง ในงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม..
คณาจารย์ บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค และนักศึกษาออกให้บริการวิชาการชุมชน ทต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
Sunday, 23 December, 2018
คณาจารย์ บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค และ นศ.รังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ออกให้บริการวิชาการชุมชนโดยสาขารังสีเทคนิคมีการบริการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยการเอกซเรย...
อ่านเพิ่มเติม..
คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค เข้ารับฟังการสรุปและประมวลผลและปัญหาฝึกงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4
Tuesday, 25 December, 2018
คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค มช. เข้ารับฟังการสรุปและประมวลผลและปัญหาฝึกงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังจากผ่านการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชา 515381(การฝึกปฏิ...
อ่านเพิ่มเติม..
ภาควิชารังสีเทคนิค มช. จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานเลี้ยงอำลาให้กับนางสาวดาริษา ศัลกวิเศษ
Tuesday, 25 December, 2018
ภาควิชารังสีเทคนิค มช. จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานเลี้ยงอำลาให้กับนางสาวดาริษา ศัลกวิเศษ ในโอกาสนี้หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค รศ.ดร. ...
อ่านเพิ่มเติม..
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ นำทีม และพร้อมด้วยบุคลากรฯ ร่วมส่งความสุข และมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
Tuesday, 1 January, 2019
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. นำทีม และพร้อมด้วยบุคลากรฯ ร่วมส่งความสุข และมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้แก่หน่วยงา...
อ่านเพิ่มเติม..
คณบดี ที่ปรึกษาคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบรางวัลแก่คณาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2561
Friday, 28 December, 2018
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ที่ปรึกษาคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ช...
อ่านเพิ่มเติม..
ผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนนักศึกงานดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562
Friday, 18 January, 2019
ผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนนักศึกงานดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562 จำนวน 13 ทุน
อ่านเพิ่มเติม..
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 Last