คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรม Interprofessional Education (IPE) ในหัวข้อเรื่อง 1 คนไข้ หลากวิชาชีพ ร่วมฟื้นฟูเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2 เพื่อเรียนรู้การทำงานในการฟื้นฟูสุุขภาพร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพืง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่