ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาและผู้แทนภาควิชา เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศมาเลเซียเพื่อเสริมสร้างและต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ณ MAHSA University, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Taylor’s University และ Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างและต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในมาเลเซีย (MAHSA University, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Taylor’s University และ Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน แสวงหาแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร การถ่ายโอนหน่วยกิต การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน และเพื่อพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567