ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซี เอ็ม จี ไบโอเท็ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 830,000.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-07-04_104708.pdf