คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การอบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหวภายในอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา รู้วิธีปฏิบัติและรู้วิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รวมทั้งวิธีการปฐมพยายาลเพื่อช่วยผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567