คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และถือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีการประกอบด้วย ผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำพานไหว้ครูมอบแด่คณาจารย์ พร้อมรับชมวิดิโอ "จากศิษย์อุทิศให้ครู" พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลการประกวดบทกลอน "บูชาครู" และพิธีมีการมอบเข็มติดปกเสื้อประจำคณะฯ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ และ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ตามลำดับ