คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00-11.00 น.

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นร่วมกันขององค์กรทั้ง 3 ที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ในการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรม 3 โครงการ ดังนี้..

  1. การพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์การตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เชิงปริมาณด้วยวิธี fluorescent spot test
  2. การพัฒนาปัญญาดิษฐ์การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์จากฟิล์มเลือดบาง
  3. การพัฒนานวัตกรรมตรวจประเมินเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุง และแมลงพาหะนำโรค