คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โครงการตลาดนัดพบผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และเชิงพาณิชย์” โดยคณาจารย์ และนักวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมนำเสนอผลงาน (Pitching presentation) กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม, บริษัทภาคเอกชน และผู้นำชุมชน อบต./ อปท. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนักวิจัย เพื่อมุ่งสู่ CMU-RL 8-9 และเป็นเวทีเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ โจทย์วิจัย จากผู้ประกอบการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่อยอดในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์