ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เดชะ กภ.จิตภา ชววสุทธิกูล และ กภ.ขนิษฐา วงค์ลังกา อาจารย์และนักกายภาพบำบัดประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับแพทย์และพยาบาล สาขาวิชาระบบหายใจและการนอนหลับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ด้าน Effective care service เรื่องการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรที่คลินิกระบบหายใจเด็ก
ในงานประชุมวิชาการ HA Regional Forum Chiang Mai 2024 ภายใต้แนวคิด "Growth Mindset for Better Healthcare System : ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอมเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567