คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวขอตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไรให้มีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และสามารถจัดเตรียมเอกสารผลงานได้ถูกต้อง และสามารถเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ถูกต้องตามเกณฑ์ โดยมี คุณมนพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ และคุณนนทนันท์ พลภัท่รพิจารณ์ จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567