กลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และนางสาวศรานตา ฟรีออฟ อาจารย์และนักวิจัยในโครงการ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Prof. Gregory Bancroft ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine Prof. Catherine Hawrylowicz ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและโรคภูมิแพ้ จาก King's College London ประเทศสหราชอาณาจักร และ พญ. แสงระวี จูห้อง แพทย์โรคติดเชื้อ และคณะผู้เกี่ยวข้องในหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลลำพูน เข้าเยี่ยมชมงานและปรึกษาหารืองานวิจัยในโครงการร่วม ณ โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม  เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567  

โดยมี นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับ นายแพทย์ศุภโชค เข็มลา แพทย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อ และคณะให้การต้อนรับ มีการนำเสนอข้อมูลสถิติของเชื้อแบคทีเรียชนิดดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิดที่พบในผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพนม โดย นายแพทย์ศุภโชค เข็มลา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย และสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ป่วย โดยมีโครงการวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป