ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณโครงการ 850,000.- บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-17_135438.pdf