ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (SSD 128GB จำนวน 2 อัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 179,974.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-14_131912.pdf