ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 1 งบประมาณโครงการ 2,600,000.- บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-17_102852.pdf