นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ณ ทรู ไอคอฮอลล์ และไอคอน ซีเนคอนิค ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
 
  • นางสาวพิชญธิดา แช่มมณี รหัสนักศึกษา 631110068 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ อันดับที่ 1 และเกียรติบัตรบทคัดย่อที่ได้รับการแนะนำ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of ethanolic extract of propolis-loaded nanoparticles on biofilm formation of Cryptococcus neoformans and Candida tropicalis” โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • นางสาวพาสินี จึงสำเร็จการ รหัสนักศึกษา 631110067 ได้รับเกรียติบัตรบทคัดย่อที่ได้รับการแนะนำ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ Potential of monoclonal antibody against CD99 clone MT99/1 as a targeted therapy for T-cell acute lymphoblastic leukemia” โดยมี อ.ดร.นุชจิรา ตาเขียว อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นอกจากนี้ นายอนุชิต สัตตะพันธ์ รหัสนักศึกษา 631110112 ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อ “Determination of specificity and sensitivity of the colorimetric-based rapid screening test using specific nuclease-resistance RNA aptamer and gold nanoparticles to detect Streptococcus suis” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 คน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำผลงานภาคนิพนธ์ที่นักศึกษาดำเนินการในชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการดังกล่าว