รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวน 14 ท่าน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567