คณะกรรมการด้านสารเคมี รังสี และของเสียจากห้องปฏิบัติการ ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ และคณะกรรมการผู้แทนจากทุกหน่วย ดำเนินการสำรวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับสารเคมี ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ AMS-BAT และห้องปฏิบัติการวิจัย อาคาร 1