คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายด้านการเรียนการสอน โดย รองศาสตราจารย์สายนที ปรารถนาผล รองคณบดีด้านการศึกษา บรรยายเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา และการแนะนำการใช้ห้องสมุด โดย นางสาววรรธนันทพร วิลัยรักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

จากนั้นนักศึกษาใหม่ ได้พบปะคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อชี้แจงการเรียนการสอน แนะนำวิชาชีพ และตอบข้อซักถาม โดย หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ รหัส 67 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567