ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-12_140031.pdf