ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน งบประมาณโครงการ 1,400,000.- ดาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนมิถุนายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ