นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัล The Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อผลงาน Tb3+ Doped Silicoborate Glass Scitillator for High Resolution Synchrotron X-rays Imaging Application โดยมี รศ.ดร. สุชาติ โกทันย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุม International Conference on Functional Materials & Devices 2023 (ICFMD 2023) ระหว่างวันที่  27 - 29 ตุลาคม 2566 ณ Inha University, Incheon, South Korea