ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานวิ่งมหากุศล มหิดล ' 66 รายได้สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดโดย 7 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ บุคลากรคณะฯ ร่วมให้บริการน้ำดื่ม และ คณาจารย์ นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด ร่วมให้การรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่ง ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566