ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Isamu Shibamoto, Ph.D. Professor and Chair Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Seirei Christopher University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาร่วมสานความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจัยและให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชากิจกรรมบำบัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566