ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณโครงการ 800,000.- คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-09-15_110230.pdf