ศูนย์บริการฯ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 

เพิ่มเติม : Scan2566-09-12_133608.pdf