ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค “นวัตกรรมและการประกันคุณภาพทางรังสีเทคนิค” (Innovation and Quality Assurance in Radiological Technology)  โดยมี คณาจารย์ประจำภาควิชาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและความก้าวหน้าในสายงานรังสีเทคนิค มีการจัดนิทรรศการจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสีวิทยาจากบริษัทเครื่องมือแพทย์ และงานมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในบรรยากาศสไตล์ล้านนา ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่