ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐารินทร์ บุญทา อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ เดชะ พร้อมด้วย นักกายภาพบำบัด และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ออกบริการสุขภาพร่วมกับมูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 โดยให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชน จำนวน 111 คน และอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ จำนวน 65 คน ณ โรงเรียนบ้านบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2566