ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 (HPB 5) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรม การวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ รวมทั้งเป็นอาคารในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566