ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในกระแสเลือด Viral load) โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,650,176.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-05-23_082300.pdf