คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์  (The AMS Graduate Student Research Symposium 2023) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสหสาขาวิชาระหว่างหลักสูตร ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Fall prevention after Stroke” จาก Prof. Dr.Marco Yiu Chung Pang, Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong และ การบรรยายพิเศษเรื่อง “Understanding the Difference Between the Upper versus Lower Extremity Sensory Motor Function Rehabilitation”  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภาริส วงศ์แพทย์, Founding Board Member, Thai Society for Neuro Rehabilitation.

และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอด้วยวาจาดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

  • Ms. SHOON LAE MAW นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ ในผลงานวิจัยเรื่อง Development and validation of high-performance liquid chromatography method for simultaneous determination of urinary O-aminohippuric acid and creatinine” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • นางสาวไอยริญท์ กิตติลักขณา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ในผลงานวิจัยเรื่อง Labile Iron Affects Lysosomal Clearance and Proteostasis in Neuroblastoma SH-SY5Y Cell Line” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1

  • นางสาววิรัลยุพา สมมาตร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ ในผลงานวิจัยเรื่อง Development of Boro-Tellurite Glass Samples for Radiation Detection Materials” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริประภา แก้วแจ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • Ms. KHIN KHIN GYI นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ในผลงานวิจัยเรื่อง Exploring the Therapeutic Potential of Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) in Targeting Leukemia: Unveiling the Cytotoxic and Antiproliferative Effects of its Crude Fractional Extracts and Active Fraction on EoL-1 Cells” โดยมี อาจารย์ ดร.สิงห์คำ ธิมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 รองชนะเลิศอันดับ 2

  • นายธนศักดิ์ ขาเลศักดิ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ในผลงานวิจัยเรื่อง A Pilot Study of the Effect of the Basic Speech and Language Therapy Guidebook for Aphasia Patients to Improve Language and Speaking Skills.” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ในผลงานวิจัยเรื่อง Optimization of Tb3+-doped silicoborate glass for green emission in photonic materials” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา