คณะกรรมการด้านสารเคมี รังสี และของเสียจากห้องปฏิบัติการ ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ และคณะกรรมการผู้แทนจากทุกหน่วย ดำเนินการสำรวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับสารเคมี ประจำปี 2566 พร้อมรับฟังการบรรยาย "ข้อกำหนด มช. และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ" โดย ทนพ.สุวัฒศิล กิตติคุณธรรม และทบทวนการใช้ chemical spill kit เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการ AMS-BAT อาคาร 1