คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขากายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย เข้าแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ เปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ทำความรู้จักในสาขาวิชาชีพของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

 

ภาพกิจกรรม >> คลิก