คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (Institut de Researche pour le Developpement, IRD) ประเทศฝรั่งเศส จัดการประชุมระดมความคิด หัวข้อเรื่อง งานวิจัยเพื่อการเตรียมพร้อมและป้องกันการเกิดโรคระบาดในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ ศาสตราจารย์ Serge Morang จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัย Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ประเทศฝรั่งเศส และ ดร. Nicole Ngo-Giang-Huong, ดร. Vanina Guernier นักวิจัยจากสถาบัน IRD ร่วมเป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.วุฒิชัย คำดวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการะดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลากหลายสหวิชาชีพ ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้มองเห็นปัญหาโดยรวม และสามารถออกแบบงานวิจัยที่ช่วยเตรียมพร้อมและป้องกันการระบาดของโรคระบาดในอนาคตที่มีประสิทธิภาพได้ โดยมี บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน ศูนย์เชียงราย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และนักวิจัยจากต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์  โดยมีพื้นฐานบนแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งเป็นแนวคิดของการดูแลสุขภาพยุคใหม่ เน้นการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ติดต่อ
  • facebook