นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ของกลุ่มหัวข้อ Ceramic and Glass Technology ในหัวข้อเรื่อง Optimization of Tb3+-doped silicoborate glass for green emission in photonic applications  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในงานประชุม The 4th of Materials Research Society of Thailand International Conference จัดโดย สมาคมวิจัยวัสดุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ
  • facebook