คณะเทคนิคการแพทย์ และ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ และกลุ่มล้านนาด็อกเวลแฟร์ จัดเสวนาเรื่อง One health: กรณีศึกษาการกลับมาพบโรคพิษสุนัขบ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ในรอบทศวรรษ โดยมี ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสวนาครั้งนี้ เป็นการถอดบทเรียนการกลับมาของโรคพิษสุนัขบ้าในรอบทศวรรษ โดยร่วมกันหาทางแก้ไขปรับปรุงวิธีการเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และเสนอความร่วมมือการให้บริการฉีดวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้าและประเมินภูมิกันหลังการฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงสัมผัส โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ปศุสัตว์อําเภอ แพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข องค์กรช่วยเหลือสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะ โดยคาดหวังที่จะผลักดันให้เกิดแนวคิด One Health ขึ้นซึ่งเป็นแนวคิดและปฏิบัติของการดูแลสุขภาพในยุคใหม่ ในการดูแลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จโดยต้องมีการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วน เพื่อให้มีการจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน โดยมี นสพ. ปองพล หอมคง งานสัตวแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ รศ.นสพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล องค์กรภาคเอกชน ล้านนาด็อกเวลแฟร์  อ.ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนา และ รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษากลุ่มล้านนาด็อกเวลแฟร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ติดต่อ
  • facebook