ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Representative of The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) ได้แก่

1. Xavier Mari, Representative of IRD in Thailand, Bangladesh, India, Myanmar and Nepal Eric Deharo, Representative of IRD in Laos
2. Nicole Ngo-Giang-Huong, MIVEGEC, Coordinator of IJL PRESTO in Thailand
3. Sabrina Locatelli, MIVEGEC, Coordinator of IJL PRESTO in Laos
4. Guillaume Marchand, IRD Representation office in Thailand, Communication & scientific culture officer
5. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน Agreement for the Creation of PRESTO International Joint Laboratory ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, University of Health Sciences in Lao PDR, National University of Laos in Lao PDR และ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ติดต่อ
  • facebook