ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ โกทันย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย Center of Radiation Research and Medical Imaging ให้การต้อนรับ Prof. HongJoo Kim, Visiting professor, Kyungpook National University, Daegu, South Korea และ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วิจัย Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science (CEGM) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนและทำงานวิจัยร่วมกันทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

ติดต่อ
  • facebook