ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณประทุม ปิยะพันธ์โอภาส นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง คุณนภัส เชื้อสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่วาง คุณสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง คุณจุฑามาศ ถิ่นนุช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง และคณะฯ ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูประบบสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

ติดต่อ
  • facebook