ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน ร่วมกับอาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดร. นายแพทย์ อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมกับผู้เข้าร่วมจากสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอแผนดำเนินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3  (Biosafety Level3 Laboratory) และรับฟังข้อคิดเห็น ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.  

สืบเนื่องจากทางคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรค โควิด-19 และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ วงเงิน 24 ล้านบาท ณ  ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูนซึ่งได้ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ทางคณะจึงได้จัดทำแผนยกระดับ Biosafety และพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางห้องปฏิบัติ โดยเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการด้านการวินิจโรคติดเชื้ออันตรายและด้านระบาดวิทยาให้แก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตทางด้านสาธารณสุขของประชาชนต่อไป

ทั้งนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักและสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้ ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความต้องการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องตามเสนอ และขอให้คณะจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเริ่มดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

ติดต่อ
  • facebook