ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์การสมัคร ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ และงานวิจัยที่น่าสนใจของอาจารย์ในแขนงวิชาต่างๆ ของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุมศ.นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 

ติดต่อ
  • facebook